Vacatures
TAXATIE VERHUIZING THUIS ÓF VIA VIDEO
Taxatieaanvragen zijn conform de RIVM-richtlijnen nog steeds op locatie mogelijk, maar óók via videobellen op afstand.
Vraag een offerte aan »

Beleidsverklaring 2018

Mondial Van der Velde ‘t Veentje stelt zich verantwoordelijk voor het vaststellen, implementeren en onderhouden van een KVGM-beleid dat passend is voor het doel en de context van de organisatie. Hieronder worden ook begrepen de aard, omvang en KVGM-effecten van haar activiteiten, producten en diensten. Het beleid biedt een kader voor het vaststellen van KVGM-doelstellingen die leiden tot het beschermen van het milieu, waaronder preventie van milieuvervuiling. Het uiteindelijke doel is te komen tot een continue verbetering van het Managementsysteem alsmede de prestaties van de organisatie op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu en wel zodanig dat milieu-incidenten en persoonlijk letsel en ziekte worden voorkomen.

Compliance verplichtingen

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer, de regelgeving Erkende Verhuizer en de wetgeving voor het wegvervoer van goederen, alsmede de huidige Euronormering voor transportwagens zijn de belangrijkste wetgevende regelingen om aan te voldoen. Verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd en activiteiten overeengekomen om aantoonbaar te maken dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt nageleefd. Mondial Van der Velde ‘t Veentje doet echter waar mogelijk méér dan wettelijk verplicht is, indien de inspanning in gezonde relatie staat tot het resultaat. Daarbij zullen vooral de maatregelen die óók een positief effect sorteren op gebieden als kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu een prioriteit krijgen.

Reduceren van de milieubelasting

Veel bedrijfsactiviteiten binnen Mondial Van der Velde ‘t Veentje hebben een effect op het milieu. Deze effecten worden getracht zo laag mogelijk te houden door het treffen van preventieve maatregelen dan wel beperkende maatregelen, zowel organisatorisch als technisch. Mondial Van der Velde ‘t Veentje tracht een verantwoord gebruik te maken van de benodigde grond- en hulpstoffen. In de context- en risicoanalyse wordt uitgaande van een levenscyclus-perspectief de milieuaspecten bepaald van haar activiteiten, de te gebruiken producten en diensten die kunnen worden beheerst en beïnvloed door Mondial Van der Velde ‘t Veentje en de milieueffecten die daarmee gepaard gaan. Daar waar nodig te kiezen voor andere materialen waarvan de eigenschappen of productiewijzen minder milieubelastend zijn. Verantwoord om te gaan met de soms onmogelijk te vermijden gevaarlijke stoffen en een bewust beheer en inperking van afvalstromen.

Multisite Managementsysteem

Om daadwerkelijk en doelgericht uitvoering te geven aan dit KVGM-beleid, wordt gewerkt volgens een Multisite managementsysteem dat voldoet aan de internationale normen ISO 9001, 14001 en 45001 (vh OHSAS 18001) alsmede aan de specifieke eisen van onze stakeholders . De directie van Mondial Van der Velde ‘t Veentje stelt zich eindverantwoordelijk voor het KVGM-beleid. Binnen de organisatie wordt zorg gedragen voor de vereiste voorlichting aan medewerkers. Ook wordt deelname aan noodzakelijke opleidingen ondersteund en aangemoedigd. De medewerkers van Mondial Van der Velde ‘t Veentje ondersteunen dit KVGM-beleid en zijn zich van hun verantwoordelijkheid in het realiseren daarvan terdege bewust. Deze beleidsverklaring is een openbaar document en beschikbaar voor belanghebbenden en stakeholders.

01-02-2018

R.A. Medenblik
Directeur-eigenaar

Type uw zoekopdracht